Budapest, szeptember, gesztenyefa • Будапешт, сентябрь, каштан